Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1

Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven en prijslijsten van EE Fotografie;

1.2

Overeenkomst: de overeenkomst tussen EE Fotografie en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten;

1.3

Opdracht: de dienst en/of het product dat door EE Fotografie geleverd zal worden;

1.4

EE Fotografie: gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW;

1.5

Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee EE Fotografie de Overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW;

1.6

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst;

1.7

Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever;

1.8

Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt;

1.9

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.

Artikel 2.

Toepassing

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van EE Fotografie en op alle rechtsbetrekkingen tussen EE Fotografie en Opdrachtgever.

2.2

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen wanneer EE Fotografie en Opdrachtgever dit gezamenlijk overeenkomen.

2.3

Aanvullende afspraken worden telkens Schriftelijk vastgelegd per e-mail.

2.4

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3.

Aanvaarding van de opdracht

3.1

Het aanbod moet door Opdrachtgever Schriftelijk worden aanvaard.

3.2

Als Opdrachtgever het aanbod niet Schriftelijk heeft aanvaard, maar wel instemt met de uitvoering van de Overeenkomst of de aanvang daarvan, wordt het aanbod ook als aanvaard beschouwd.

3.3

EE Fotografie behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor EE Fotografie onaanvaardbaar maakt.

3.4

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. EE Fotografie is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 4.

Uitvoering van de opdracht

4.1

EE Fotografie zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2

EE Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor EE Fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

4.3

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. Indien Opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt EE Fotografie zich het recht voor de uitvoering van de Opdracht op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

4.4

Tenzij er sprake is van overmacht, zal EE Fotografie in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van EE Fotografie, waardoor zij niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf zorgen.

Artikel 5.

Levering

5.1

EE Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

5.2

EE Fotografie levert een selectie van het aantal gemaakte foto’s.

5.3

EE Fotografie levert foto’s deels in kleur en deels in zwart/wit, naar inzicht van de EE Fotografie. Op verzoek van Opdrachtgever kan EE Fotografie foto’s die in zwart/wit geleverd zijn, alsnog in kleur leveren en vice versa.

5.4

EE Fotografie levert foto’s na een globale nabewerking, zoals contrast, uitsnede, witbalans en kleur en/of omzetting naar zwart/wit. EE Fotografie past geen retouche toe op de foto’s.

5.5

Foto’s worden geleverd op hoge resolutie.

5.6

EE Fotografie levert fotobestanden, voor Opdrachten die geen bruiloft zijn, binnen 14 dagen na de Uitvoerdatum.

5.7

Wanneer de Opdracht het fotograferen van een bruiloft betreft, levert EE Fotografie binnen 7 dagen na de Uitvoerdatum een preview van 10 foto’s en binnen vier weken na de Uitvoerdatum worden alle fotobestanden geleverd.

5.8

Alle fotobestanden worden in hoge resolutie geleverd.

Artikel 6.

Betalingsvoorwaarden

6.1

EE Fotografie zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

6.2

Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

6.3

Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

6.4

EE Fotografie stuurt ingeval van een huwelijksreportage een aanbetalingsfactuur van € 250,00 inclusief BTW ter reservering van de trouwdatum. Indien een dergelijke factuur niet tijdig door Opdrachtgever is betaald, heeft EE Fotografie het recht de overeenkomst te ontbinden. Het uitblijven van deze betaling is daarmee een ontbindende voorwaarde.

Artikel 7.

Annulering en opschorting

7.1

Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, kan EE Fotografie, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

7.2

Opschorting, dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.

7.3

In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, is Opdrachtgever nimmer schadevergoeding verschuldigd.

7.4

Opdrachtgever mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten, wanneer een nieuwe Uitvoerdatum overeengekomen kan worden, die valt binnen drie maanden na de oorspronkelijk overeengekomen Uitvoerdatum.

Artikel 8.

Auteursrecht en portretrecht

8.1

Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Fotografisch werk van EE Fotografie, tenzij anders overeengekomen.

8.2

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij EE Fotografie.

8.3

EE Fotografie behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden waaronder, doch niet uitsluitend de eigen website, social media updates en op eigen social mediakanalen, promotioneel drukwerk, tenzij Opdrachtgever vooraf heeft vermeld hier niet mee in te stemmen.

8.4

Opdrachtgever verkrijgt van EE Fotografie een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, zoals af laten drukken, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken in huiselijke kring en op eigen social media kanalen, mits met naamsvermelding in de directe nabijheid van de foto of een tag of link naar het social media kanaal van EE Fotografie wanneer het op social media wordt gepubliceerd. In het geval van publicatie op een website van Opdrachtgever, moet dit naast naamsvermelding vergezeld worden van een link naar de website van EE Fotografie.

8.5

Foto’s mogen enkel bijgesneden worden wanneer dat noodzakelijk is voor het kunnen publiceren van de foto op een toegestaan medium.

8.6

Opdrachtgever mag, behoudens de nodige licenties aan social media kanalen, geen sub-licenties aan derden verlenen.

8.7

Voor overige bepalingen met betrekking tot portretrecht en privacy, wordt verwezen naar onze privacyverklaring.

Artikel 9.

Aansprakelijkheid

9.1

EE Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de EE Fotografie of diens vertegenwoordigers.

9.2

EE Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade wegens opschorting of ontbinding van de Overeenkomst.

9.3

EE Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door EE Fotografie geleverd zijn, noch is EE Fotografie aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

9.4

EE Fotografie is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van fotobestanden die EE Fotografie aan Opdrachtgever geleverd heeft.

9.5

De aansprakelijkheid overstijgt nimmer het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

Artikel 10.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

10.1

EE Fotografie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door EE Fotografie aan Opdrachtgever medegedeeld.

10.3

Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 11.

Faillissement / Surseance

11.1

Zowel EE Fotografie als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft EE Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Artikel 12.

Rechts- en forumkeuze

12.1

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

12.2

Op alle rechtsverhoudingen tussen EE Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

12.3

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever woonplaats heeft.